برنامه ایام قرنطینه دبیرستان آروند 1

برگزاری کارگاه آموزشی تلگرام و امنیت در فضای مجازی