برگزاری کارگاه آموزشی تلگرام و امنیت در فضای مجازی