سایتهای مرتبط با فعالیتهای دانش آموزان

سایت همگام  (فعالیتعای آموزشی ضمن سال و ثبت نام مسابقات و …)

hamgam.medu.ir

سامانه یکپارچه دانش آموزی (دریافت نمرات و کارنامه دانش آموری )

sida.medu.ir

سامانه ثبت نام اولیه دانش آموزان

pada.medu.ir

دیدگاهتان را بنویسید