درخشش دانش آموزان توانمند مدارس غیر دولتی آروند در آزمونهای مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی متوسطه دوم